Политика за лични данни

Политика за лични данни

Настоящата ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ е неразделна част от УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ на сайта www.chillsking.bg  (Сайта), администриран от Рение ЕООД (Дружеството).

При осъществяване на дейността си ние действаме като администратор на лични данни и извършваме действия по събиране, обработване и съхранение на лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (Общ регламент относно защитата на данните или GDPR) и приложимото национално и европейско законодателство.

Тук се посочва начинът, по който ние събираме и обработваме лични данни на субекти на данни – крайни потребители. Описани са и начините, по които можете да се свържете с нас, ако имате нужда от това.

Каква информация се събира чрез Сайта?

За да използвате услугите на Сайта, включително и за да получите достъп до платформата за онлайн поръчки на стоки и свързаните с нея услуги, нашата информационна система се нуждае от определена информация за Вас, чрез която можете да бъдете идентифицирани пряко или непряко.

1.Информация, която Потребителят предоставя доброволно:

а) В случаите, когато за определена услуга на Сайта се налага, ние можем да искаме да ни предоставите следните Ваши лични данни:

1) лични имена

2) валиден имейл адрес

3) телефон

4) физически адрес за доставка

4) възможни предпочитания или коментари

5) допълнителни данни (потребителско съдържание и/или запитване);

б) Възможно е посочените категории лични данни да бъдат изискани и при евентуално запитване към нас във връзка с упражняване на вашите права, описани по-долу.

2.Информация, която Сайтът събира от Потребителя

За изпълнението на определени функционалности на нашия сайт и услугите, до които имате достъп чрез него, нашата информационна система събира информация от вашето електронно устройство по време на извършване на стандартни дейности за нормалното функциониране на WEB операции. По този начин могат да бъдат събрани и следните допълнителни категории лични данни, а именно:

1) IP адрес

2) използван браузър

3) предпочитани настройки на език

4) вид използвано устройство за зареждане на сайта

5) информация за операционната система на вашето устройство

6) данни за потребителско поведение и потребителски характеристики.

Ние събираме данни за източника, от който сте достъпили Сайта. Във всеки случай, ние не събираме вашата публично достъпна информация, включително и ако препратката към нашия сайт е от социална мрежа.

Когато посещавате Сайта, наши профили в социални мрежи и/или използвате наличните в Сайта функционалности и услуги, включително за създаване на потребителски профил и пазаруване, определени ваши лични данни могат да се събират и обработват чрез инсталиране на малки текстови файлове – т.нар. Бисквитки (Cookies) на вашето устройство.

Данните ви могат да се използват от нас за анализ на трафик, рекламни цели, пазарни проучвания и профилиране на потребителски групи, системни отчети по дейността на Сайта и за възстановяване на информация за потребление, за подобряване на функционалността на сайта и неговото анализиране, включително, но не само, при:

1) действия по създаване и администриране на потребителски профили

2) действия по идентификация и установяване на предвидената от закона възраст при онлайн пазаруване

3) директен маркетинг на продукти и услуги

4) оценка на ефективността на рекламата

5) управление и администриране на дейности при онлайн пазаруване

6) анализ на история на покупките, предпочитания и поведение

7) предотвратяване на измами във връзка с плащания

8) управление на запитвания.

Бисквитки могат да бъдат създавани, достъпвани, четени и манипулирани и от трети лица (наши рекламни партньори, социални мрежи, партньори за анализ). За да се запознаете по-подробно с условията, при които тези трети страни използват бисквитки, както и относно данните, които събират, за каква продължителност правят това, с какви цели ги събират и как можете да предотвратите или потвърдите това, можете да посетите техните съответни политики за за използване на бисквитки.

Повече информация за използваните от нас Бисквитки (Cookies) и общите условия за ползване на уеб сайта можете да откриете в нашите Общи условия за ползване на уеб сайт и Политика за ползване на бисквитки.

  1. Личниданни на деца. Как се отнасяме към тях?

Услугите на Сайта не са насочени към лица под 18 годишна възраст. Дружеството не цели и не желае да събира лични данни на деца във връзка с услугите, предоставяни през Сайта.

Ако все пак Дружеството получи информация за непълнолетно лице във връзка с услугите на Сайта, ние няма да я обработваме и ще я изтрием, освен ако нормативен акт не задължава да обработим тези данни по друг, конкретно установен начин.

Основни принципи при обработване и защита на данните

При извършване на своята дейност ние прилагаме следните основни принципи:

1) данните се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин;

2) данните се събират само за изрични, конкретно указани и легитимни цели;

3) обработваните данни са сведени до необходимия минимум във връзка с поставените цели;

4) данните се поддържат в актуален вид и за не по-дълъг срок от необходимото;

5) обработването се извършва по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност, защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване, загуба, унищожаване или повреждане;

6) осигурява се достъп до данните на трети лица единствено за цели, които са от съществено значение за извършване на исканата услуга;

7) оказва се максимално съдействие при упражняване на права от субекти на данни.

III.  От кого и как се събира информацията? 

Във връзка с посочените по-долу цели, Сайтът събира информация от своите посетители, включително крайни потребители – субекти на данни.

Личната информация, която се обработва през сайта, може да се събира по следните начини, заедно и поотделно:

  1. Предоставена лично и доброволно от посетителя;
  2. Чрез използване на “бисквитки” и други подобни решения за оптимизиране на представянето на Сайта, анализ и изпращане на търговски съобщения.